Verksamhet

Konst och Bibliotek består av fem folkbibliotek, geografiskt utspridda över hela Huddinge kommun. Till verksamheten hör även två konstcenter: Barnkonsten i Vårby Gård och Fullersta Gård som ligger nära Huddinge centrum.

Biblioteksprogram

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner ha folkbibliotek. Kommunerna ska också anta planer för sin biblioteksverksamhet. Huddinge kommuns biblioteksprogram, som gäller 2017-2022, är ett långsiktigt strategiskt dokument och beslutas av kommunfullmäktige.

Biblioteksprogram för Huddinge kommun 2017-2022 (PDF)

Riktlinjer för medieförsörjning

Biblioteken i Huddinge är en publik mötesplats med fokus på allmänhetens behov av information, kunskap, litteratur och kultur. Riktlinjernas syfte är att skapa ett väl nyttjat, allsidigt mediebestånd, präglat av kvalitet. De ska fungera som ett stöd för inköp och gallring, samt vid fördelning av anslaget för inköp av medier.

Riktlinjer för medieförsörjning (PDF) reviderad 2019-01-03

Strukturutredning om tillgång till bibliotek 

2014-2015 genomförde Kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge en större strukturutredning för att titta på olika faktorer som tillsammans påverkar tillgången till bibliotek i kommunen. Utredningen gjordes inför arbetet med det biblioteksprogram som började gälla 2017. Utredningen visade bland annat att:

  • mindre bemedlade grupper generellt använder biblioteken i lägre utsträckning.
  • den som bor längre bort än 500 meter från ett bibliotek inte besöker biblioteket lika ofta som den som bor närmare. 
  • 30 procent av dem som inte använder biblioteket idag skulle vilja göra det. 

Sammanfattning av strukturutredningen, sammanställd i juni 2016 (PDF)

Projektet Samordning för nyanlända

Mellan april 2017 och juni 2018 genomförde Bibliotek Huddinge projektet "Samordning för nyanlända" för att utveckla metoder för att nå ut till och arbeta med nyanlända och asylsökande i Sverige. Projektet fick stöd från Statens Kulturråd genom deras satsning "Stöd till biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande".

I rapporten nedan redovisas de metoder som blivit del av Bibliotek Huddinges ordinarie verksamhet efter projektets avslut.

Projektet Samordning för nyanlända (PDF) 
 

Språk